Ethno Space - installation  Contemporary Art Center Plovdiv, 2000    
Life above...installation 1                                    2001
 Contemporary Art Center Plovdiv, Bulgaria
The Body  readymade object    2000
Plovdiv City Art Gallery       
"Zlatyu Boyadjiev"
The Body  readymade object    2000
   Plovdiv City Art Gallery
       "Zlatyu Boyadjiev"
Life above...installation 2        2001
Contemporary Art Center Plovdiv,
Bulgaria
A doll -     epoxy resin        1990
Toys                     plasticine, copper wire                                    1990
The tree - paper, wood    2001/2002
Life above...installation 3          2001
Contemporary Art Center Plovdiv,
Bulgaria
The True Art is a territory of friendship and sharing.
GALINA - A R T
oil, acryllics, watercolor
Mузейни експонати или нещо
повече. Какво ме свързва със  
скромния бит на българина
отпреди век? Какво наследих
от неговите богатства? И
колко дълбоко скрих
наследеното...
Бързи коли.
Компютърни технологии.
Безотказни комуникации.
Виртуално пространство.
Носталгия по "фалшивата"
поезия на тежък труд?
Порядъкът на отказа от
личностна изява или на
ежеминутната изява на
личността.
Без излишни жестове.

текст на Галина, съпровождащ
тази инсталация в изложбата
Eтно пространство 2000
Museum exhibits or something
more. What is my connection  
to the modest life of the
Bulgarians a century ago?
What did I inherit? How deep
do I keep this rich heritage...
Fast cars.
Computer technologies.
Super reliable
communications.
Virtual space.
Nostalgia for "the false"
poetry of a hard labor?
The order of rejecting
individual performance or
performing individuality every
minute.
Without spare gestures.

Galina's text, accompanying
this installation in the
exhibition Ethno Space 2000
Galina Yordanova Todorova 2006-2021 Copyright
Video
Portraits
Видео
Photography
Фотография