Art is a way of transforming our reality and everyone is an Artist. Art Education is
Vital and it must include Feng Shui, Visual Art, Crafts, Sport, Music, Religion and
Art History, Philosophy, Psychology, Sociology, Science.
 

                          
 2000 - 2008
Изкуството е начин да променим нашата реалност и всеки един е деец на
Изкуството. Художественото образование е жизненоважно и трябва да
включва фенг шуи, изобразително изкуство, занаяти, спорт, музика, история
на религиите и изкуството, философия, психология, социология, наукa.
oil, acryllics, watercolor
2007
2003
2010
2001
Portraits
Video
Видео
2013
2012
2014
Photography
Фотография
2011
2016
2020