Portraits
Видео
Фотография
oil, acryllics, watercolor
Video
Photography
Reproductions
Възстановка в
миниатюрен вариант на
един стенопис от IXвек в
църквата “Сан Клементе“
в Рим - Св. Методий и Св.
Константин Кирил
Философ, представени
на Иисус Христос от Св.
Андрей и Св. Климент
Римски в присъствието
на Св. Арх. Гавриил и Св.
Арх. Михаил.

Галина работи върху
икона със същия сюжет в
размер
60 х 65 см

A miniature after a mural
from IX century at the
San Clemente Church in
Rome - St Methodiy and
St Constantine Kiril
Phillosopher, presented
to Jesus Christ by St
Andrew and St
Clemente of Rome in
the presence of the
Archangels Michael and
Gabriel.

Galina works for a
larger icon with the
same subject,
size 23" x 25"
Галина ще участва
с тези  
линогравюрни
отпечатъци в
Националната
графична
изложба
на името на Георги
Герасимов в Градската
Художествена галерия

Станислав Доспевски
в Пазарджик.
Откриване на
28 септември, 2017
Galina will participate
with these  linocut
prints at the National
Graphics Exhibition
with the name of
Georgi Gerrassimov
at the Town Art
Gallery
Stanislav
Dospevski
of
Pazardzhick,
Bulgaria.
Opening Reception
on
September 28, 2017